Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Elektrikář

Elektrikář (kód: 26-99-H/08)

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kvalifikační úroveň: 3
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Rekvalifikační program k získání pěti profesních kvalifikací:

Jedná se o soubor pěti samostatných rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Elektrikář

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání pěti zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.

Organizace výuky
:

Výuka se koná o víkendech a zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Struktura výuky je pečlivě navržena tak, aby teoretická a praktická část vzájemně doplňovaly a pokrývaly širokou škálu odborných témat. Výrazný důraz je kladen na samostatné a komplexní řešení předpokládaných problémů.

Zkoušky: 
V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik).

Po absolvování rekvalifikačnícho programu budou účastníci podstupovat zkoušky z profesní kvalifikace, které zahrnují ústní, písemné a praktické ověření. V souladu s hodnotícím standardem příslušné profesní kvalifikace předkládá každý zkoušený důkazy o osvojení každé odborné způsobilosti.
Hodnotící standardy příslušných profesních kvalifikací jsou k dispozici na webových stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz

Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění a doklad odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle Zákona č.250/2021 Sb.

Vstupní předpoklady uchazeče: minimálně základní vzdělání a potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických zařízení a ve výškách.

Cena kurzu:
Cekova cena pěti profesních zkoušek před autorizovanou osobou včetně připraví (výuka teorie + praxe) – 35.000,-Kč
Cena za jednu zkoušku profesní kvalifikace před autorizovanou osobu bez přípravy: 5.000,-Kč

Uchazeč evidovaný na Úřadu práce ČR si zajistí předem schválení úhrady souboru zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace (škola uchazeči vystaví ke schválení – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu) – kurzy tomuto uchazeči hradí Úřad práce ČR. 

Přihlášení ke studiu
- Přihlášku (včetně lékařského potvrzení) spolu s úředně ověřenou kopií vysvědčení zašlete na adresu školy.
- Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu školního roku.

Po získání osvědčení některé z uvedených skupin profesních kvalifikací bude absolvent schopen provádět následující úkoly:

Práce na instalacích elektrické energie.
Elektrické instalace v obytných a průmyslových objektech.
Montáž a připojení elektrických rozvaděčů pro bytové i průmyslové použití.
Práce na elektrických sítích v různých prostředích.
Montáž a údržba hromosvodů pro ochranu před bleskem.
Zapojování a připojování slaboproudých modulů.
Práce na elektronických prvcích.

Stáhnout přihlášku

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@spsezatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. r. o.