Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci

Denní studium
Domů > Uchazeč > Denní studium > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení 2021/2022

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické a ZDVPP, spol. s r. o., podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a opatřením obecné povahy MŠMT č.j.: MŠMT-43073/2020-3, stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků přijímaných pro školní rok 2021/2022.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdají řediteli školy řádně vyplněnou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o., pro školní rok 2021/2022 nabízí tyto obory a stanovuje kritéria přijímacího řízení.

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Forma vzdělávání: čtyřleté denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou
Počet přijímaných uchazečů: 30
 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
Forma vzdělávání: čtyřleté denní studium, čtyřleté kombinované studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou
Zaměření: Elektronické počítačové a zabezpečovací systémy
Počet přijímaných uchazečů:
- denní forma: 30
- kombinovaná forma: 30

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
(denní forma, kombinovaná forma)

Dle rozhodnutí ředitelky školy nebudou uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 konat jednotnou přijímací zkoušku.

Uchazeči budou konat pouze školní přijímací zkoušku ve formě ústního pohovoru.

Datum odevzdání přihlášky: nejpozději do 1. 3. 2021


Škola přihlášku zaeviduje a přidělí ji registrační číslo.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo shodný než ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání, a to nejpozději do 8. března 2021.

Tato informace bude zveřejněna na www stránkách školy. Škola tuto informaci nejpozději do 19. března 2021 sdělí uchazečům prokazatelným způsobem.

Kritéria přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku denní a kombinované formy vzdělávání:

1. Kritérium – znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

1. 1. Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Průměr Počet bodů
do 1,30 15
od 1,39 do 1,60 12
od 1,61 do 1,90 9
od 1,91 do 2,20 6
od 2,21 do 2,50 3
Maximální počet bodů: 30

2. Kritérium – hodnocení chování
2.1. Hodnocení za chování: 5 bodů za chování velmi dobré

3. Kritérium – další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
3.1. Pokud uchazeč prokáže u pohovoru schopnosti, vědomosti a zájem o vybraný obor studia, získá max. 20 bodů.

Výpočtový vzorec: K1 + K2 + K3
K1 – počet bodů dosažených dle kritéria 1
K2 – počet bodů dosažených dle kritéria 2
K3 – počet bodů dosažených dle kritéria 3
Nejlepší možný výsledek: 30 + 5 + 20 = 55

Dle výsledného počtu bodů bude sestaveno pořadí přijímaných uchazečů.

Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým průměrným prospěchem ze základní školy. V případě další shody je dalším kritériem prospěch z matematiky, fyziky a cizího jazyka.

Datum a čas konání přijímací zkoušky:

Řádný termín

1. termín: 14. 4. 2021, 8.30 hodin 2. termín: 15. 4. 2021, 8.30 hodin

Náhradní termín
1. termín: 10. 5. 2021, 8.30 hodin 2. termín: 11. 5. 2021, 8.30 hodin

Místo konání:
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r. o., Svatováclavská 1404, Žatec

Výsledky hodnocení přijímacího řízení
Pořadí přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněno 28. 4. 2021 na webových stránkách školy – www.spsezatec.cz. Dále bude seznam přijatých a nepřijatých žáků zveřejněn na vstupních dveřích budovy školy. Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem žáka.

Zápisový lístek
Pokud se uchazeč rozhodne studovat na naší škole, dostaví se zletilý uchazeč nebo uchazeč a jeho zákonný zástupce do školy k předání zápisového lístku a zároveň k podpisu smlouvy o výuce v nejbližším možném termínu, nejpozději do 12. 5. 2021, tj. 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.

Uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření

Ve školním roce 2021/2022 se na SPŠE Žatec nekoná jednotná přijímací zkouška. Koná se pouze ústní pohovor, ke kterému není potřeba předkládat doporučení školského poradenského centra.


V Žatci dne 11. 1. 2021
Ing. Alice Iskerková
ředitelka školy

O škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci poskytuje úplné střední odborné vzdělávání s maturitou v oborech elektrotechnika a informační technologie.

Škola

Pro uchazeče

Denní studium
Dálkové studium
Jednotlivá zkouška

Studijní oddělení

Kontakty
Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
E-mail: skola@spsezatec.cz

Otevírací doba
Po–Pá: 7:45 – 14:00

Užitečné odkazy

Kde nás najdete

Adresa
Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Údaje o škole
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

IČ: 25115138
IZO: 108040780
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. r. o.